Algemene voorwaarden SMK Trainingen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst, alsmede de uitvoering daarvan, tussen SMK Trainingen, kantoor houdende te Enschede., hierna te noemen opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarop SMK Trainingen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen.

1. ALGEMEEN

 1. De opdrachtnemer heeft als doel de opdrachtgever te helpen bij het halen van een doelstelling en/of resultaat. Dit doet de opdrachtnemer door middel van training, coachen, teambegeleiding. Gezien de aard van de werkzaamheden kan het bereiken van het resultaat niet gegarandeerd worden.
 2. De opdrachtnemer verplicht zich tot het uitvoeren van de werkzaamheden naar beste kunnen, inzicht en vermogen.
 3. De door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat alle gefactureerde bedragen, die opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, volledig zijn voldaan.

2. OPDRACHTEN

 1. Een opdracht komt tot stand door een intake met de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever stelt de benodigde informatie, tijd en medewerking beschikbaar die nodig is voor het uitvoeren van de opdracht. Voorstellen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever wordt verstrekt.
 3. De opdrachtnemer brengt een offerte uit met daarin een overzicht van de investeringskosten. De geldigheid van de offerte bedraagt 6 weken. Indien de opdrachtgever het voorstel accepteert kan dit worden bevestigen door het voorstel rechtmatig te ondertekenen en aan opdrachtnemer terug te retourneren.
 4. Indien er oriëntatiewerkzaamheden zijn opgenomen in een offerte, zijn deze kosten ook verschuldigd bij het niet verlenen van de uiteindelijke opdracht, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer de benodigde aanpassingen doen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zullen deze kosten worden door berekend aan de opdrachtgever middels een aanvullende opdracht.
 6. Indien een tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal de opdrachtnemer dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

3. ANNULERING

 1. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer kunnen de overeenkomst beëindigen. Het moment van de beëindiging wordt in overleg vastgesteld en schriftelijk bevestigd.
 2. Annulering (schriftelijk) kan tot maximaal 3 weken voor aanvang van de cursus. Wordt er geannuleerd binnen deze 3 weken dan zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 3. Worden de werkzaamheden door de opdrachtgever beëindigd dan:
  1. blijven de reeds gezonden declaraties verschuldigd;
  2. blijft, als dit gebeurt binnen 6 weken (30 werkdagen) vóór aanvang van de werkzaamheden, de helft (1/2) van de opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
  3. blijft, als dit gebeurt binnen 4 weken (20 werkdagen) vóór aanvang van de werkzaamheden, driekwart (3/4) van de opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
  4. blijft, als dit gebeurt binnen 2 weken (10 werkdagen) vóór aanvang van de werkzaamheden, de hele opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
  5. blijft, als dit gebeurt na aanvang van de werkzaamheden de volledige opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
  6. zijn alle externe kosten die door opdrachtnemer zijn gemaakt (bijvoorbeeld gereserveerde accommodaties) door de opdrachtgever verschuldigd.
 4. De opdrachtnemer heeft het recht trainingen te annuleren wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen. De opdrachtnemer biedt hiervoor een alternatief, in overleg met opdrachtgever. Voor de daarmee gepaard gaande kosten en/of schaden is de opdrachtnemer niet aansprakelijk.

4. OPEN INSCHRIJVINGEN

 1. Open cursussen hebben hun eigen programma’s, doorlooptijd, kosten en voorwaarden. Op het moment van aanmelden verklaart de opdrachtgever hiermee bekend te zijn.
 2. De opdrachtgever draagt zorg voor de juiste informatie omtrent deelnemers en facturering gegevens.
 3. In overleg met de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht om de inhoud, het cursusmateriaal, de locatie en de data van uitvoering te wijzigen. Voor de daarmee gepaard gaande kosten en/of schaden is de opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 4. De deelnamekosten bij de open inschrijving worden direct na aanmelding gedeclareerd. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus moet het factuur zijn voldaan.
 5. Na inschrijven geldt een bedenktijd van 7 werkdagen om u eventueel af te melden zonder kosten.
 6. Het gebruikte studiemateriaal mag worden behouden. Het intellectuele eigendomsrecht van de cursusinhoud en -concepten als mede het auteursrecht op materialen berust uitsluitend bij opdrachtnemer.

5. BETALINGEN EN TARIEVEN

 1. Aan het einde van de maand vindt de declaratie plaats van meerwerk op basis van tijdsbesteding en de op dat moment geldende tarieven, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De afspraken m.b.t. de tarieven van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verleend zijn vast. Vervolgwerkzaamheden vinden plaats tegen de op dat moment geldende tarieven.
 3. De declarabele eenheden zijn per dagdeel tenzij anders is overeengekomen.
 4. Reis- en verblijfskosten worden separaat aan opdrachtgever in rekening gebracht. De wijze van berekening van reiskosten staan vermeld in de offerte en de verblijfkosten worden berekend op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten
 5. Op de totale kosten wordt het geldende Btw-tarief in rekening gebracht als mede eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
 6. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. Indien de opdrachtgever in gebreke van betaling blijft dan is een wettelijke rente van 8,5 % verschuldigd zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Indien opdrachtgever na sommatie nalatig blijft in het nakomen van zijn betalingsverplichtingen is hij bovendien gehouden aan opdrachtnemer alle schade te vergoeden die het gevolg is daarvan. Indien betaling niet tijdig plaats vindt kan opdrachtnemer de vordering incasseren en de uitvoering van de opdracht opschorten.
 7. De gerechtelijke alsmede de buiten gerechtelijke kosten die hier door ontstaan zijn voor rekening van opdrachtgever. De ten laste van opdrachtgever komende buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de openstaande vordering.
 8. Eventuele terugbetalingen worden verwerkt binnen 30 dagen.

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Modellen, technieken en instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van de opdrachtnemer.
 2. Openbaarmaking kan derhalve alleen plaats vinden na het krijgen van toestemming van de opdrachtnemer.
 3. De opdrachtgever heeft recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, indien passend binnen het doel van de opdracht.
 4. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing indien alle facturen zijn voldaan.
 5. Het auteursrecht op alles dat door de opdrachtnemer geproduceerd wordt berust uitsluitend bij opdrachtnemer tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Met betrekking tot de uitgebrachte adviezen kan de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering en de gevolgen daarvan.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan eigendommen van opdrachtgever, deelnemer(s) en derden noch voor stagnatie- of gevolgschade.

8. VERTROUWELIJKHEID

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden m.a.w. een opleidingsomgeving hoort veilig te zijn. Dat betekent dat alles wat ter sprake komt vertrouwelijk is. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever zal zonder toestemming van de opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.